Pravila privatnosit H-ABDUCO D.O.O

1. O PRAVILIMA PRIVATNOSTI

Sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Službeni list Europske unije L 119, 4.5.2016., str. 1., u daljnjem tekstu: Opća uredba o zaštiti podataka), koja je u punoj primjeni od dana 25. svibnja 2018. godine u Republici Hrvatskoj i svim zemljama članicama Europske unije, kao i Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine broj 42/18, u daljnjem tekstu: Zakon) odnosno sukladno pravnom okviru zaštite osobnih podataka u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji te najboljoj europskoj praksi, H-ABDUCO d.o.o., Radnička cesta 41, Zagreb (Grad Zagreb), OIB: 13667298928 (u daljnjem tekstu: H-ABDUCO) kao voditelj obrade osobnih podataka klijenata i potencijalnih klijenata odnosno njihovih zaposlenika, dužnika i s njima povezanih osoba (npr. jamci, sudužnici), te posjetitelja internetske stranice izradio je ova Pravila privatnosti.

Ova Pravila o privatnosti objašnjavaju kako H-ABDUCO prikuplja, koristi i upravlja Vašim osobnim podacima u svojem poslovanju, uključujući i upravljanje osobnim podacima koji se obrađuju putem internetske stranice https://habduco.hr/.

Pravila privatnosti primjenjuju se na sve usluge koje pruža H-ABDUCO, pri čemu je cilj pravila na jasan i transparentan način upoznati naše posjetitelje internetske stranice, partnere, korisnike naših usluga, te dužnike i s njima povezane osobe (u daljnjem tekstu: ispitanici) s postupcima obrade njihovih osobnih podataka i njihovim pravima. Poslovanje H-ABDUCO-a vezano je uglavnom uz naplatu dospjelih, a neplaćenih tražbina stečenih temeljem Ugovora o ustupu kao i za usluge naplate potraživanja temeljem Ugovora o nalogu, Ugovora o poslovnoj suradnji i sl., te se u tom kontekstu prikupljaju i vrše obrade osobnih podataka.

H-ABDUCO je posvećen zaštiti i poštivanju Vaše privatnosti. Pročitajte ova pravila pažljivo kako biste razumjeli zašto i kako prikupljamo Vaše osobne podatke te kako će se oni koristiti. U pogledu osobnih podataka koje prikupljamo, H-ABDUCO je “voditelj obrade”, odnosno onaj koji određuje potrebe za koje i sredstva kojima se osobni podaci obrađuju. H-ABDUCO kao pružatelj usluga internetske stranice zauzima se za zaštitu privatnosti osobnih podataka. Ako nas želite kontaktirati u vezi ovih pravila ili u vezi Vaših osobnih podataka, molimo Vas da koristite sljedeće kontakt podatke:

H-ABDUCO d.o.o.
Radnička cesta 41
Zagreb (Grad Zagreb)
OIB: 13667298928
zastita-osobnih-podataka@habduco.hr


Uslugu vanjskog službenika za zaštitu podataka obavlja društvo
Presido d.o.o.,
Ulica Republike Austrije 23,
10 000 Zagreb,
OIB: 41687433318
dpo@presido.hr

2. KAKO I KADA PRIKUPLJAMO VAŠE OSOBNE PODATKE?

Vaše osobne podatke prikupljamo kada je to potrebno za ostvarivanje Vaših potreba i zahtjeva, izvršavanje usluga ili za potrebe našeg poslovanja:

a) u trenutku kada pristupite stranici https://habduco.hr/ prikupit ćemo i Vašu IP adresu koja se, također, smatra osobnim podatkom,

b) situacije u kojima prikupljamo druge vrste podataka kao što su datum i vrijeme pristupa na stranicu, informacije o hardveru, softveru ili internetskom pretraživaču koji koristite kao i o operativnom sustavu Vašeg računala te verziji aplikacije i Vašim jezičnim postavkama. Možemo prikupljati informacije o klikovima i Vašem pristupu stranicama https://habduco.hr/ koje su Vam prikazane,

c) kada nas kontaktirate i zatražite pomoć ili postavite neko pitanje kako bismo ostvarili neko od Vaših prava zajamčenih važećim propisima,

d) kada nam postavite bilo kakav upit vezan uz naše usluge obradit ćemo Vaše kontakte i/ili druge podatke koje nam dostavljate prilikom slanja upita,

e) kada nam pošaljete zahtjev za podacima i uslugama obradit ćemo Vaše kontakte i/ili druge podatke koje nam dostavljate prilikom slanja upita,

f) ako želite poslati zamolbu za posao obradit ćemo podatke kao što je Vaše ime, prezime, dob, zvanje, zanimanje, radno iskustvo, kontakt telefon i druge podatke koje sadržava Vaša zamolba, te ostale podatke koje nam učinite dostupnima

g) kada nam osobne podatke vezane uz Vaša dugovanja prenesu naši klijenti temeljem ugovora o cesiji ili ugovora o nalogu ,

h) kada u tijeku komunikacije vezane uz dugovanja s nama podijelite Vaše osobne podatke u svrhu naplate potraživanja, odnosno kada navedene podatke s nama podijele osobe koje su isto ovlaštene učiniti u Vaše ime i za Vaš račun,

i) kada Vaše osobne podatke u svrhu naplate potraživanja prikupljamo iz javnih registra odnosno temeljem upita prema javnim ustanovama, državnim tijelima i sl.,

j) kada Vaše osobne podatke prikupljamo iz drugih javno dostupnih izvora u svrhu efikasnog provođenja postupka naplate potraživanja,

k) kada ispunjavamo svoje zakonske obveze, primjerice prikupljanje i obrada osobnih podataka temeljem Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma.

Gore navedene određene kategorije Vaših osobnih podataka vezane uz korištenje naše internetske stranice prikupljamo ili na temelju privole koja Vam je prikazana prilikom dolaska na https://habduco.hr/ putem skočnog prozora, ili na temelju legitimnog interesa (primjerice u slučajevima kada se radi o kolačićima koji su nužni za funkcioniranje https://habduco.hr/.

Pravno relevantni temelji za obradu Vaših osobnih podataka vezanih uz naplatu potraživanja mogu biti sljedeći:

  • Privola – podrazumijeva svako dobrovoljno, posebno, informirano i nedvosmisleno izražavanje želja ispitanika kojim on na jasan način (izjavom ili potvrdnom radnjom) daje pristanak za obradu osobnih podataka za točno određenu svrhu,
  • Ugovor – podrazumijeva sve ugovore u kojima je ispitanik stranka odnosno za ispunjenje kojih je nužna obrada osobnih podataka ispitanika,
  • Pravne obveze voditelja obrade – svrha obrade osobnih podataka nalazi uporište u zakonskim propisima koji obvezuju voditelja na obradu osobnih podataka,
  • Legitimni interes voditelja obrade – podrazumijeva interes koji preteže nad interesom ispitanika.

Ako se obrada temelji na Vašoj privoli imate pravo u bilo kojem trenutku povući privolu. O povlačenju privole potrebno je obavijestiti voditelja obrade na e-mail: zastita-osobnih podataka@habduco.hr ili na adresu Radnička cesta 41, 10 000 Zagreb. Takvo povlačenje neće utjecati na zakonitost obrade na temelju privole prije njezina povlačenja.

Molimo Vas da obratite pažnju na obvezan obim podataka koji Vas tražimo jer u slučaju da ne pružite tražene informacije koje su određene kao obvezne da bi izvršili za Vas traženu ili očekivanu aktivnost, nažalost, neće Vam biti dopušteno uključivanje u istu, bez traženih podataka aktivnost neće biti tehnički provediva.

3. KOJE PODATKE O VAMA PRIKUPLJAMO I U KOJU SVRHU I PRIKUPLJAMO?

Kategorije podataka koje prikupljamo kada nam šaljete upite su sljedeće: ime, prezime, e-mail adresa, telefon kao i ostale podatke koje odlučite s nama podijeliti.

Ukoliko nam šaljete molbu za posao, prikupljamo Vaše ime, prezime, e-mail adresu, telefon te podatke o stručnoj spremi, radnom stažu, posebnim sposobnostima i kvalifikacijama koje zahtijeva radno mjesto u vezi kojeg nas kontaktirate kao potencijalni kandidat i ostale vezane podatke koje odlučite s nama podijeliti.

Kategorije osobnih podatka koje prikupljamo i obrađujemo vezano uz naplatu potraživanja mogu uključivati sljedeće:

  • ime i prezime, osobni identifikacijski broj, datum rođenja, adresa prebivališta/boravišta, e-mail adresa, broj telefona, iznos ugovorne obveze, iznos uplata, broj tekućeg/žiro ili drugog računa potrebnog za realizaciju sporazuma ili za ispunjavanje obveze iz ugovora, broj izdanog, a nenaplaćenog računa, broj ugovora, podatke o zaposlenju, financijskom statusu, poslovnoj solventnosti, prikupljamo podatke o postupcima u kojima ste  stranka, a koji su nam nužni i relevantni za naplatu potraživanja

Sukladno odredbama Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma i s njim povezanim propisima H-ABDUCO će u određenim slučajevima biti dužan prikupljati i obrađivati osobne podatke i to podatke koji Vas mogu izravno identificirati (primjerice, identifikacijske podatke s važećeg službenog osobnog dokumenta). Ukoliko će postojati obveza dodatne provjere i/ili identifikacije, H-ABDUCO će Vas o tome obavijestiti u skladu sa zahtjevima Opće uredbe o zaštiti podataka, sve prije uspostavljanja poslovnog odnosa ili provođenja (povremene) transakcije.

Vaše osobne podatke prikupljamo radi:

  • naplate potraživanja, ispunjenja ugovora ili drugog načina osiguranja usluge,
  • ispunjavanja zakonskih obveza (npr. provedbe mjera i radnji koje se poduzimaju radi sprječavanja i otkrivanja pranja novca i financiranja terorizma, a obavlja se na temelju i u skladu s odredbama Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma te se smatra pitanjem od javnog interesa),
  • korištenja svih usluga na web stranici https://habduco.hr/,
  • što učinkovitijeg odgovora na Vaš upit i obradu Vaših zahtjeva.

4. RAZMJENJUJE LI H-ABDUCO PODATKE S TREĆIM OSOBAMA?

Zaštita privatnosti nam je važna, stoga nikada nećemo dijeliti Vaše osobne podatke s trećim osobama osim za svrhe opisane u ovim pravilima. O dijeljenju i prijenosu podataka uvijek ćemo Vas obavijestiti.

H-ABDUCO surađuje s drugim društvima. To znači da ponekad dijelimo Vaše osobne podatke, koristeći sigurne IT sustave. Kada tako postupamo podaci se prenose na servere koji se nalaze u EU ili u zemlji koja osigurava adekvatnu razinu zaštite u skladu s EU zakonodavstvom.

Svrhe u koje dijelimo podatke s našim pouzdanim partnerima su na primjer, potrebe održavanja web mjesta https://habduco.hr/. Ti davatelji usluga su dužni, prema relevantnim ugovorima, koristiti podatke koji su im povjereni samo u skladu s našim smjernicama i isključivo u svrhu koju smo strogo odredili. Također, obvezujemo ih da adekvatno zaštitite Vaše podatke i da ih smatraju poslovnom tajnom.

H-ABDUCO dijeli podatke i s povezanim društvima te su u tom slučaju sklopljeni odgovarajući sporazumi u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka kojima se na odgovarajući način uređuju sva pitanja vezana uz obradu osobnih podataka, uključujući i mjere zaštite osobnih podataka.

Jednom godišnje radimo reviziju svih naših partnera kako bi znali da je zaštita Vaših osobnih podataka i dalje na zahtijevanoj razini te da je u skladu sa važećim propisima.

Uz sve, nužno je napomenuti kako H-ABDUCO pod određenim uvjetima Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma ima zakonsku dužnost otkrivanja prikupljenih podataka ovlaštenoj trećoj strani (npr. Uredu za sprječavanje pranja novca) o čemu ispitanik neće biti obaviješten ukoliko se H-ABDUCO-u javi ovlašteno nadzorno tijelo ili drugo tijelo progona u RH ili EU, sve sukladno važećim propisima.

5. KOLIKO DUGO ĆE H-ABDUCO ZADRŽATI VAŠE OSOBNE PODATKE?

H-ABDUCO neće zadržati Vaše osobne podatke dulje od razdoblja za koje su podaci potrebni kako bi se ispunila svrha njihovog korištenja, osim u određenim slučajevima kada je rok čuvanja određen zakonom. Primjerice: provedenu dubinsku analizu stranke pri svakoj povremenoj transakciji u vrijednosti od 10.000,00 eura i većoj, H-ABDUCO je dužan čuvati 10 godina, Vaše poslane zamolbe za posao kao i životopise ćemo uz Vašu privolu čuvati 2 godine, kontakt podatke ćemo čuvati sve do ispunjene svrhe naplate potraživanja.

Detaljnije o rokovima čuvanja podataka možete saznati kontaktirajući našeg službenika za zaštitu podataka na e-mail adresu: zastita-osobnih podataka@habduco.hr

6. GDJE SE ČUVAJU VAŠI OSOBNI PODACI?

Osobne podatke koje prikupimo o Vama čuvamo u sigurnom okruženju. Vaši osobni podaci su zaštićeni od neovlaštenog pristupa, otkrivanja, uporabe, izmjena ili uništenja od strane bilo koje organizacije ili pojedinca.

Obrađeni podaci pohranjuju se u našim prostorijama i sigurnim IT sustavima, ali ponekad podatke pohranjujemo na servere naših pouzdanih davatelja usluga (trusted service provider) koji se nalaze na području EU.

H-ABDUCO će osigurati da se osobni podaci drže na sigurnom mjestu (koje uključuje razumnu administrativnu, tehničku i fizičku zaštitu kako bi se onemogućilo neovlašteno korištenje, pristup, razotkrivanje, kopiranje ili izmjena osobnih podataka), kojem mogu pristupiti samo ovlaštene osobe. Sve ovlaštene osobe potpisuju izjavu o povjerljivosti.

Prikupljeni podaci za svrhe navedene u ovim pravilima bit će pohranjeni samo onoliko dugo koliko je to potrebno za ispunjenje navedenih svrha. Vaši se osobni podaci neće čuvati u obliku koji omogućuje da budete identificirani duže nego što H-ABDUCO razumno smatra da je neophodno za ostvarenje svrhe za koju su prikupljeni ili obrađeni. H-ABDUCO će određene osobne podatke čuvati u vremenskom periodu koji propisuje zakon odnosno propis koji obvezuje H-ABDUCO na čuvanje podataka (više pod ˝Koliko dugo će H-ABDUCO zadržati Vaše osobne podatke?˝ ).

U slučaju da ste nam dali privolu (primjerice, odabrali ste određenu kategoriju kolačića na korištenje), Vaše osobne podatke obrađivat ćemo do povlačenja privole. Ukoliko izjavite osnovani prigovor na obradu osobnih podataka temeljem legitimnog interesa Vaše osobne podatke nećemo obrađivati u budućnosti.

Uz sve navedeno, važno je istaknuti sljedeće; ukoliko je pokrenut sudski, upravni ili izvansudski postupak, osobni se podaci mogu pohraniti do kraja takvog postupka, uključujući i moguće razdoblje za izjavljivanje pravnih lijekova.

7. PRIJENOS U TREĆE ZEMLJE

U nekim slučajevima, naši partneri koji pružaju usluge u ime ili za H-ABDUCO mogu Vaše podatke obraditi izvan Europske unije. Međutim, ugovori koje sklapamo s takvim subjektima obvezuju ih da Vašim podacima postupaju sa posebnim sigurnosnim mjerama u skladu s propisima na snazi u državama članicama Europske unije. Ukoliko naš ugovorni partner ima sjedište u trećoj zemlji osiguravamo sigurnosne standarde kako bi osigurali zaštitu svih naših ispitanika sa najnovijim standardima odobrenim i sugeriranim od strane nadležnih institucija.

8. VAŠA PRAVA

Imajte na umu da od H-ABDUCO-a, u bilo kojem trenutku, imate pravo zatražiti sljedeće:

9. KOLAČIĆI

Kako bi održavali web stranicu i osigurali da njezine funkcionalnosti budu na očekivanoj razini H-ABDUCO koristi tehnologiju poznatu kao “kolačići”. Kolačići su male datoteke koje šaljemo na Vaše računalo i možemo im kasnije pristupiti. Oni mogu biti  privremeni ili trajni. Zahvaljujući kolačićima možete bez poteškoća pretraživati naše stranice. Kolačići nam pokazuju ono što zanima Vas i druge posjetitelje naše web stranice, što nam pomaže da ju poboljšamo.

Više o kolačićima pročitajte u Pravilima o korištenju kolačića

10. PROMJENE POLITIKE PRIVATNOSIT

Politiku privatnosti redovito ažuriramo kako bi ista bila točna i ažurna te zadržavamo pravo promjene sadržaja iste ako smatramo da je to nužno. O svim izmjenama i dopunama  bit ćete pravovremeno informirani putem naše internetske stranice u skladu s načelom transparentnosti.


B2 kapital

© Copyright 2020 B2 Kapital d.o.o. All rights reserved.